ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
ช่วงเวลา :
01-04-2559 ถึง 26-11-2559
งบประมาณ :
4,650,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 4,650,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- เบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 232,500 บาท วันที่ 29 มิ.ย. 2560