ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการสำรวจและประเมินผลขีดความสามารถ/สมรรถนะของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยโดยใช้แผนที่ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency Map)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ช่วงเวลา :
10-07-2555 ถึง 09-10-2555
งบประมาณ :
160,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า  [100%] [ 160,000 บาท ตามสัดส่วน ]