ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท เอฟดี กรีน (ประเทศไทย)
ช่วงเวลา :
09-03-2560 ถึง 02-05-2560
งบประมาณ :
27,701.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 27,701 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-ขออนุมัติเบิกเงิน 27,701 บาท เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60