ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการดำเนินงานกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาเชิงลึกให้กับชุมชนหัตถกรรมที่เคยได้รับการพัฒนาในปีที่ผ่านมา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ช่วงเวลา :
31-03-2560 ถึง 31-08-2560
งบประมาณ :
1,350,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 1,350,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือขอส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)และขอเบิกเงินงวดที่ 2 จำนวน 540,000 บาท 7 พ.ย. 60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และขอเบิกเงินงวดที่ 3 อความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และขอเบิกเงินงวดที่ 3 จำนวน 405,000 บาท 7 พ.ย. 60