ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การพัฒนาโนเดลเชิงสาเหตุการยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาไฟฟ้าแม่เมาะ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ช่วงเวลา :
01-06-2560 ถึง 30-06-2561
งบประมาณ :
250,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร  [100%] [ 250,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- เบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 1 จำนวน 114,000 บาท 18 ส.ค. 60