ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงาน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมสรรพสามิต
ช่วงเวลา :
21-03-2560 ถึง 16-09-2560
งบประมาณ :
1,400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 1,400,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- เบิกงวดที่ 1 จำนวน 133,000 บาท 25 พ.ค.60
- ส่งมอบงานงวดที่ 2 และเบิกงวดที่ 2 จำนวน 560,000 บาท 5 ก.ค.60
- ส่งมอบงานงวดที่ 3 และเบิกงวดที่ 3 จำนวน 665,000 บาท 5 ก.ค.60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนาม ใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินค้ำประกันจำนวน 70,000 บาท 14 พ.ย. 60