ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการการพัฒนาระบบบริการการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่ง กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผล เพื่อดำเนินการ
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
09-11-2554 ถึง 07-03-2555
งบประมาณ :
300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล  [100%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]