ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการ SACICT Craft Network และ Value Chain
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ช่วงเวลา :
21-03-2560 ถึง 12-06-2560
งบประมาณ :
590,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 590,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
หมายเหตุ เริ่ม 21 มี.ค.60 กำหนดเวลาสิ้นสุด เมื่อประชุมสมาชิกครั้งที่ 4
- รับเช็คงวดที่ 1 จำนวน 177,000 บาท 6 มิ.ย.60
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 7 พ.ย. 60