ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF (TTE) ขนาด 2 เมกะวัตต์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท เทอร์มัล เทค เอ็นเนอร์ยี
ช่วงเวลา :
24-03-2560 ถึง 23-05-2560
งบประมาณ :
350,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 350,000 บาท ตามสัดส่วน ]