ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม (SSPC) ขนาด 2 เมกะวัตต์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด
ช่วงเวลา :
24-03-2560 ถึง 24-05-2560
งบประมาณ :
200,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 200,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-เบิกเงินงวด1-2 จำนวน 110,000 บาท 26 มิ.ย.60