ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสานมิตร
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
21-03-2560 ถึง 05-10-2560
งบประมาณ :
1,400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 1,400,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-เบิกเงินประกันผลงานคืน จำนวน 70,000 บาท
-โครงการเสร็จสมบูรณ์