ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบเสาหลักที่ 1 ของแผนทศวรรษ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ช่วงเวลา :
23-09-2554 ถึง 31-07-2555
งบประมาณ :
1,710,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 1,710,000 บาท ตามสัดส่วน ]