ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2560
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
05-09-2560 ถึง 05-10-2561
งบประมาณ :
981,375.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ  [100%] [ 981,375 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือ ใบเสนอราคา วันที่ 28 ก.ย. 60