ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ ปีงบประมาณ 2554-2555
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
30-09-2554 ถึง 30-04-2556
งบประมาณ :
1,700,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 1,700,000 บาท ตามสัดส่วน ]