ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบระบบบัญชีต้นทุนและระบบบัญชีการเงินจำนวน 1 โครงการ
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
29-09-2554 ถึง 20-01-2556
งบประมาณ :
7,994,025.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 7,994,025 บาท ตามสัดส่วน ]