ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการตรวจสอบผลกระทบฝุ่นละอองจากเมืองทองคำชาตรี บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ช่วงเวลา :
20-12-2560 ถึง 20-04-2561
งบประมาณ :
836,252.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท  [50%] [ 418,126 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ธนพล เพ็ญรัตน์  [30%] [ 250,876 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์ [20%] [ 167,250 บาท ตามสัดส่วน ]
หมายเหตุ :
เบิกงวด3 18 เม.ย.62