ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice:CoP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งกว่า 10 เมกะวัตต์ ของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม(SSPC)ขนาด 2 เมกะวัตต์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด
ช่วงเวลา :
30-08-2560 ถึง 14-10-2560
งบประมาณ :
396,552.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 396,552 บาท ตามสัดส่วน ]