ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "สังคมความรู้ และดิจิทัล"
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
14-12-2560 ถึง 15-12-2560
งบประมาณ :
205,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล  [100%] [ 205,000 บาท ตามสัดส่วน ]