ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การถ่ายทองเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว (13-14 ก.ย.61)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ดร.สุกิจ กันจินะ ม.เชียงใหม่
ช่วงเวลา :
13-09-2561 ถึง 14-09-2561
งบประมาณ :
89,450.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: มัทนี สงวนเสริมศรี  [100%] [ 89,450 บาท ตามสัดส่วน ]