ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ทดสอบ Unconfined compressive strength
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง
ช่วงเวลา :
11-09-2561 ถึง 15-09-2561
งบประมาณ :
23,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง  [100%] [ 23,000 บาท ตามสัดส่วน ]