ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคง น่าเชื่อถือในระดับสากล
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ช่วงเวลา :
07-06-2561 ถึง 01-02-2562
งบประมาณ :
10,800,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 10,800,000 บาท ตามสัดส่วน ]