ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน
ช่วงเวลา :
08-11-2561 ถึง 09-11-2561
งบประมาณ :
329,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร  [100%] [ 329,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-งบประมาณรายได้คณะ 100,000 บาม
-รายได้จากการลงทะเบียน 179,000 บาท
- เงินสนับสนุนจากภายนอก 50,000 บาท