ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมการขนส่งทางบก
ช่วงเวลา :
22-09-2561 ถึง 18-02-2562
งบประมาณ :
2,716,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 2,716,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
เบิกงวด3