ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบการจัดการขยะแบบศุนย์รวมกำจัดขยะ ระยะที่ 2 ของจังหวัดอุทัยธานี
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ช่วงเวลา :
28-09-2561 ถึง 26-01-2562
งบประมาณ :
1,800,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 1,800,000 บาท ตามสัดส่วน ]