ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ช่วงเวลา :
28-12-2561 ถึง 28-12-2562
งบประมาณ :
14,661,804.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ไพศาล มุณีสว่าง  [50%] [ 7,330,902 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: รศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ [30%] [ 4,398,541 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น  [20%] [ 2,932,361 บาท ตามสัดส่วน ]