ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมเรื่องเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการและการประยุกต์ใช้ เพื่อลดการสูญเสียในโรงงาน
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
01-03-2554 ถึง 31-07-2554
งบประมาณ :
50,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร  [100%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]