ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ค่าลงทะเบียนนิสิตต่างชาติจากประเทศมาเลเซียกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ช่วงเวลา :
09-06-2562 ถึง 22-06-2562
งบประมาณ :
225,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พนมขวัญ ริยะมงคล  [100%] [ 225,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- ค่าลงทะเบียนนิสิตต่างชาติจากประเทศมาเลเซียกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 400 US (145,000 บาท)
- งบประมาณคณะ 50,000 บาท