ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมทางหลวงชนบท
ช่วงเวลา :
30-03-2560 ถึง 30-09-2560
งบประมาณ :
9,530,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 9,530,000 บาท ตามสัดส่วน ]