ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ช่วงเวลา :
08-08-2562 ถึง 03-05-2563
งบประมาณ :
999,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [60%] [ 599,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: อาวุธ ลภิรัตนากูล  [20%] [ 199,800 บาท ตามสัดส่วน ]