ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ช่วงเวลา :
21-09-2562 ถึง 17-05-2563
งบประมาณ :
4,780,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 4,780,000 บาท ตามสัดส่วน ]