ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลเลข 13 หลักกับฐานข้อมูล 6 กระทรวง
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ช่วงเวลา :
01-07-2562 ถึง 30-04-2563
งบประมาณ :
3,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุพงศ์ สอนคม  [100%] [ 3,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]