ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานข้อมูล 13 หลักของกลุ่มเป้าหมายกองทุนเพื่อความเสมอนภาคทางการศึกษา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
ช่วงเวลา :
01-07-2562 ถึง 31-01-2563
งบประมาณ :
7,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: รัฐภูมิ วรานุสาสน์  [100%] [ 7,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]