ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
ช่วงเวลา :
15-07-2562 ถึง 14-07-2563
งบประมาณ :
9,847,950.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน  [100%] [ 9,847,950 บาท ตามสัดส่วน ]