ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสม หารูปแบบในการดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบศูนย์รวมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสลกบาตร
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลตำบลสลกบาตร
ช่วงเวลา :
27-08-2562 ถึง 24-01-2563
งบประมาณ :
980,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 980,000 บาท ตามสัดส่วน ]