ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาจัดทำโครงการทำแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วงเวลา :
18-12-2553 ถึง 16-05-2554
งบประมาณ :
900,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 900,000 บาท ตามสัดส่วน ]