ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการด้านการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลนครภูเก็ต
ช่วงเวลา :
01-10-2562 ถึง 30-09-2563
งบประมาณ :
300,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [100%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]