ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมกำจัดขยะ ระยะที่ 2 ของจังหวัดอุทัยธานี
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน เทศบาลเมืองอุทัยธานี
ช่วงเวลา :
25-08-2562 ถึง 24-03-2563
งบประมาณ :
1,198,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 1,198,000 บาท ตามสัดส่วน ]