ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
01-10-2562 ถึง 28-03-2563
งบประมาณ :
9,890,620.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ [12%] [ 1,186,874 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  [12%] [ 1,186,874 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: วีรยุทธ ประทุมไชย  [8%] [ 791,250 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: นายกฤษณะ อิ่มสวสดิ์ [8%] [ 791,250 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: นายธวัชชัย ธนะสีลังกูร [10%] [ 989,062 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ผศ.ดร.จตุรพร รักษ์งาร [6%] [ 593,437 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา [8%] [ 791,250 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: พลตรี ดร.ศิลปานันต์ ลำกูล [10%] [ 989,062 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ดร.ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง [10%] [ 989,062 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ผศ.จักรฤษณ์ สถาปนศิริ [10%] [ 989,062 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: อาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ [6%] [ 593,437 บาท ตามสัดส่วน ]