ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการผลักดันนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ช่วงเวลา :
20-05-2554 ถึง 13-02-2555
งบประมาณ :
1,493,420.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า  [100%] [ 1,493,420 บาท ตามสัดส่วน ]