ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รายพื้นที่ (ชุมชนเป้าหมาย) เพื่อการพัฒนา ภายใต้โครงการจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ช่วงเวลา :
01-07-2554 ถึง 26-01-2555
งบประมาณ :
246,750.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า  [100%] [ 246,750 บาท ตามสัดส่วน ]