ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เทศบาลตำบลลานกระบือ ปีงบประมาณ 2553
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
03-02-2552 ถึง 03-02-2554
งบประมาณ :
3,970,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 3,970,000 บาท ตามสัดส่วน ]