ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการออกแบบและสร้างโรงเรือนกรีนเฮาส์ไฮบริดส์เพื่อการผลิตกล้วยตากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ช่วงเวลา :
01-12-2552 ถึง 30-11-2553
งบประมาณ :
1,468,107.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [50%] [ 734,054 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: วิสาข์ เจ่าสกุล  [50%] [ 734,054 บาท ตามสัดส่วน ]