ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาทำงานออกแบบและจัดทำระบบน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย บริเวณทุ่งทะเลหลวง ตำบลป้ากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลา :
01-06-2553 ถึง 29-11-2553
งบประมาณ :
250,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 250,000 บาท ตามสัดส่วน ]