ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนความเข้าใจด้านสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของทีมกรมการขนส่งทางบก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)"
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
ช่วงเวลา :
23-09-2553 ถึง 22-12-2554
งบประมาณ :
2,500,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 2,500,000 บาท ตามสัดส่วน ]