ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในพื้นที่เมืองพัทยา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่วงเวลา :
20-08-2553 ถึง 19-02-2554
งบประมาณ :
3,100,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์  [100%] [ 3,100,000 บาท ตามสัดส่วน ]