ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนารายละเอียดสวนพฤกษศาสตร์เกาะระในพื้นที่ 4,417 ไร่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลา :
30-09-2553 ถึง 29-11-2553
งบประมาณ :
400,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 400,000 บาท ตามสัดส่วน ]