ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร
แหล่งทุน :
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ช่วงเวลา :
18-03-2553 ถึง 20-03-2553
งบประมาณ :
28,800.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์  [100%] [ 28,800 บาท ตามสัดส่วน ]