ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดินและทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมชลประทาน
ช่วงเวลา :
23-03-2552 ถึง 17-11-2552
งบประมาณ :
5,799,900.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  [100%] [ 5,799,900 บาท ตามสัดส่วน ]