ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2556-2559
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วงเวลา :
29-08-2556 ถึง 29-08-2556
งบประมาณ :
1,876,300.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [100%] [ 1,876,300 บาท ตามสัดส่วน ]