ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการกำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ ปีงบประมาณ 2554-2555
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ช่วงเวลา :
25-07-2554 ถึง 16-12-2555
งบประมาณ :
1,700,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 1,700,000 บาท ตามสัดส่วน ]